Adatkezelés, adatvédelem


Az oldal működtetői az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok teljes körű betartása mellett kezelik a látogatók és regisztrált tagok adatait.


Adatkezelő neve: PPSystems Bt.

Az adatkezelő címe: 2376 Hernád Köztársaság u. 74/a

Elérhetősége: info@oromlanyok.hu

 

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelésünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználás alapján történik. Weboldalunk használatával az érintett hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 

A kezelt adatok köre

A regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok: felhasználónév, becenév, E-mail cím, jelszó, Milyen célból regisztrál?

A weboldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.

A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti.

A weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 1 hónapig tárolja a rendszer az adatokat.

 

A naplófájl adatait kizárólag az adatkezelő ismerheti meg. A regisztrált tagok által megadott adatokat a regisztrált tagok és a nem regisztrált látogatók ismerhetik meg.

 

Az adatkezelés célja

A regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása.

Az anonim látogatóazonosító mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas

Az adatokat az adatkezelő abból a célból is kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásaik színvonalát.

Az anonim azonosítók a személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére.

 

Adatkezelésünk főbb elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Az adatbiztonság követelménye

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és hajtja végre, hogy az a fent meghivatkozott törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Személyes adatok felhasználása statisztikai célra

A statisztikai célra felvett személyes adatokat csak statisztikai célra, valamint ezt alapul véve szolgáltatásunk fejlesztéséhez használjuk fel.

 

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak törlését.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a fenti e-mail címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

A személyes adatok törlése: A felhasználó a beállítások menüben jelszava megadásával törölheti regisztrációját, illetve valamennyi adatát.

 

A felhasználó jogérvényesítési lehetősége

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a fent megadott e-mail címen.

 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A holnap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

Az Oromlanyok.hu  üzemeltetője nem vállal felelősséget a hirdetések és hozzászólások tartalmáért.
Az Oromlanyok.hu 18 éven aluliak részére nem javasolt!